Suomen kirjastoseura on iloinen Itellan suomasta huomiosta seuran 100-vuotisjuhlavuonna: taiteilija Leena Lummen suunnittelemat Lasten kirjat -postimerkit tuovat iloisesti esiin suomalaista lastenkirjallisuutta ja kirjastoja. Merkit sekä niihin liittyvä kuori ensipäiväleimoineen julkaistaan 4.5.2010.

Lasten ja nuorten kulttuurisia oikeuksia korostaakseen Suomen kirjastoseura ottaa kantaa lasten- ja nuorten kirjastotyön panostuksen puolesta seuraavasti:

SUOMEN KIRJASTOSEURA KIRJAN JA RUUSUN PÄIVÄNÄ 4.5.2010

 Kirjastot ovat myös lapsi- ja nuorisotyön voimavara

 Kirjastot ovat merkittäviä yhteistyökumppaneita kaikille niille tahoille, joissa lasten ja nuorten kansalaistaitovalmiuksia ollaan kehittämässä ja opettamassa.  Suomalaisten kuntien toiminnassa ja toimintojen resursoinnissa kirjastot tulee ottaa mukaan yhteistyökumppaneina. Kirjasto on tärkeä tiedonhankintataitojen opettaja, mediakasvatuksen toteuttaja ja internetin resurssien paikantaja. Kirjastoissa on tehty pitkäjänteistä mediakasvatustyötä kouluttamalla muun muassa Suomen kirjastoseuran avustuksella mediakasvatuksen asiantuntijoita. He opastavat omilla kirjastoalueillaan, päiväkodeissa ja vanhempainilloissa median maailmaan.

 Lasten ja nuorten kirjastotoiminta vaatii erillisiä resursseja. Se ei voi jäädä yksittäisten kirjastotyöntekijöiden oman harrastuneisuuden varaan. Suomen kirjastoseura tähdentää, että:

 

* Lastenkirjastotyö vaatii perehtymistä lasten tarpeisiin ja vastaanottokykyyn sekä lapsille tarjolla oleviin kulttuuri- ja mediaresursseihin.

 *Lapset ja nuoret ovat kirjastonkäyttäjinä eri asiakasryhmiä. Kirjaston henkilökunnalla on oltava riittävää osaamista, valmiutta ja herkkyyttä tutustua molempien nopeasti muuttuvaan kulttuuriin ja mediamaailmaan.

 * Nuorten palvelut ja aineistot on valittava nuorten tarpeista ja toiveista lähtien, nuoria aktiivisesti kuunnellen ja heidän mielipiteitään arvostaen. 

 * Kirjojen lainaamismahdollisuuden lisäksi kirjastolla on merkitystä lapsille ja nuorille myös yhteisenä tilana, tapahtumapaikkana ja oman toiminnan mahdollistajana. Muun muassa maahanmuuttajanuorten kotouttamisessa kirjastolla tilana ja ajanviettopaikkana on suuri merkitys.

* Laadukas ja kehittyvä lasten- ja nuortenkirjastotyö saavutetaan yhteistyössä kirjaston, koulun, nuorisotyön, kulttuuritoimijoiden ja nuorten kanssa toimivien järjestöjen välillä.

Suomen kirjastoseura haluaa Kirjan ja Ruusun päivänä 4.5.2010 kannustaa Suomen kuntia poikkihallinnolliseen yhteistyöhön kirjastojen kanssa. Erityisen hedelmällistä tällainen työ olisi niiden kansalaisten parissa, jotka ovat valmiita hyväksymään uusia ideoita ja toimintatapoja. Lapset ja nuoret ovat uusien palvelujen innokkaimpia kokeilijoita ja kommentoijia – kuunnelkaamme heitä.